Thông báo về việc huỷ đăng ký giao dịch

- Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-SGDHN ngày 01/07/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Thông báo số 2215/TB-SGDHN ngày 01/07/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu DCI tại Sở GDCK Hà Nội là ngày 22/07/2021.


Bài viết cùng chủ đề