Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Trương Như Tạo

Ông Trương Như Tạo - Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.765 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.265 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018


Bài viết cùng chủ đề