Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Trần Văn Thu

Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.241 CP (tỷ lệ 0,96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.241 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: GIảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018


Bài viết cùng chủ đề