Thông báo giao dịch của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.832 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.332 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2018


Bài viết cùng chủ đề