Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Dương Huyền Hương

Bà Dương Huyền Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 4,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.968 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/03/2020


Bài viết cùng chủ đề