Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: DCI

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021

- Mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

(Thông báo trong File đính kèm)

 


Bài viết cùng chủ đề