Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DCI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/05/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi thông tin về người thụ hưởng, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, đính kèm bản sao chứng minh nhân dân về địa chỉ 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc qua email cicodci@gmail.com, bắt đầu từ ngày 21/05/2021


Bài viết cùng chủ đề