Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Thái Phúc

Ông Nguyễn Thái Phúc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.529 CP (tỷ lệ 15,36%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.872 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 372.401 CP (tỷ lệ 15,44%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/11/2019


Bài viết cùng chủ đề