THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Số: 02/ TB-HĐQT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

bất thường năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

            - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 15/08/2019; Đại hội tiến hành lúc 9h00

2. Địa điểm:    Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên

                         Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 02/08/2019 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

·      Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

·      Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

·      Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

·      Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1.    Thư mời họp

2.    Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu

3.    Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký)

4.    Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền)

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (Điện thoại số: 0236.3662933; DĐ: 0905155477)

            Trân trọng

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông

- Lưu HĐQT, VP

(Tài liệu đính kèm)

(Cập nhật ngày 02/08/2019)

(Đã ký)

 

 

 

 

 Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1326896